Zhang, Jing, Jiangsu University of Science and Technology, Jiangsu, China