Lian, Xiaohui, Henan University of Finance and Economics, Zhengzhou, China