Du, Yaomei, Beijing Institute of Technology,Beijing, China