Kong, Yejun, Zhuoyue Education Foundation, Jiangsu, China